2. سفیدبالک

سفیدبالک از آفات عمومی خیار

حشره‌ای کوچک سفید یا زرد رنگ با دو جفت بال که سطح بدن آن با پودری سفیدرنگ پوشیده شده است. زیر برگ‌ها با تغذیه از شیره‌ی گیاهی موجب ضعف می‌گردد. با تولید عسلک باعث جذب گرد وخاک و رشد قارچ های فوماژین می شود. همچنین در انتقال ویروس‌های گیاهی هم نقش دارند.

کنترل: استفاده از کارت زرد قبل از شروع آلودگی، استفاده از سیوانتو، اویسکت، پروتئوس، آدمیرال، پالیزین+تنداکسیر

3. مگس جالیز

مگس جالیز

مگس جالیز از آفات و بیماری های مهم خیار و محصولات جالیزی بوده و لاروهای آفت با تغذیه از میوه‌ها موجب فساد و غیرقابل استفاده شدن میوه می‌شوند. محل تخمریزی بعد از مدتی به رنگ قهوه‌ای تیره در می‌آید و تغییر شکل می‌دهد. این تغییر شکل در نهایت به صورت خمیدگی در میوه خودنمایی می‌کند.

کنترل: تری کلروفن در ابتدای کار، استفاده از پروتئین هیدرولیزات به همراه یک ترکیب کرم‌کش